Misafir
6,241
5,6203
270,61
ÜYE GİRİŞİ

Manisa Prime inşaatı durduruluyor!

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin “AVM, otel, iş merkezi ve çevre düzenlemesi yapım işi” ihalesiyle ilgili yapmış olduğu yürütmeyi durdurma itirazını incelenmeksizin reddetti. İnşaatın bu hafta durdurulması bekleniyor.

Hülya Kılınç

Manisa Büyükşehir Belediyesi,  “AVM, otel, iş merkezi ve çevre düzenlemesi yapım işi” ihalesi ile ilgili yaptığı yürütmeyi durdurma itirazına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi incelenmeksizin red kararı verdi.

2017 yılının Ağustos ayında  232 milyon lira bedelle ihale edilen ve 2018’in Şubat ayında Saruhan Otel önünde bulunan atıl durumdaki arsada inşaatına başlanan proje inşaatını iptal gündemine alan Kamu ihale Kurumu yasal olarak önümüzdeki hafta yürütmeyi durdurma kararına uyarak inşaatı durduracak.

DANIŞTAY MAYIS 2018’DE İPTAL ETMİŞTİ

Manisa’nın en önemli projelerinden biri olan Manisa Prime Projesi,  ihaleye katılmak isteyen Genç İnşaat firmasının, ihale dosyasında yapılan değişiklikler nedeniyle ihaleye katılamadığı ve iddiası üzerine Ankara 9. İdare Mahkemesi’ne açtığı dava, 09.01.2018 tarihli kararla ret edilmiş, firma bu kararın bozulması için temyize gitmişti. Mahkemenin ret kararını inceleyen Danıştay 13. Dairesi, 13 Mayıs 2018 tarihinde oy çokluğuyla işlemin iptal edilmesi kararı almıştı.  

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi’nin,  Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma itirazı ile ilgili 27 Aralık 2018 tarihli kararında şu ifadeler yer aldı:

İSTEMİN ÖZETİ

Manisa Büyükşehir belediye Başkanlığı  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 24.08. 2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin 07.08.2017 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarece reddi üzerine, davacı şirket tarafından 21.08.2017 tarih ve 47579 sayı ile kurum kayıtlarına alınan 21.08.2017tarihli dilekçe ile yapılan  itirazen şikayet başvurusunun reddine yönelik 10/10.2018 tarih ve 2018/UY.II-1839 sayılı Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin, 18. İdare Mahkemesi’nce verilen 06/12/2018 tarih ve E:2018/2239 sayılı kararın; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi istenmektedir.

“VERİLECEK KARARLARA İTİRAZ EDİLEMEZ”

Hüküm veren Ankara Bölge İdaresi Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü: 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na, 28 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasanın 18. Maddesi ile eklenen “İvedi yargılama usulü” başlıklı 20/A maddesinde, “1. İvedi yargılama usulü aşağıda sayılan işlemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanır: a-İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri, 2. İvedi yargılama usulünde: (…) e) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez. (…)” kuralı yer almaktadır. 

“İHALE UYUŞMAZLIĞI KAPSAMINDA”

Dosyanın incelenmesinden; dava konusu istemin, “Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak davacı şirketin yaptığı şikayet başvurusunun idarece reddi üzerine, davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurumunun 10.10.20018 tarih ve 2018/UY.II-1839 sayılı kararına yönelik olduğu, dolayısıyla yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen itiraza konu kararın, yasaklama niteliği taşımayan bir ihale uyuşmazlığı kapsamında bulunduğu ve “ivedi yargılama” yargılama usulüne tabi olduğu, dolayısıyla yukarıda anılan yasa hükmü gereğince, itiraz isteminin Dairemizce incelenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

“İNCELENMEKSİZİN REDDİNE….”

Açıklanan nedenle; davacı idarenin Ankara 18. İdare Mahkemesince verilen 06.12.2018 tarih ve E:2018/2239 sayılı kararına karşı yapılan itiraz isteminin, 2577 sayılı Yasanın 20/A maddesinin 2. Fıkrasının e bendi uyarınca, incelenmeksizin reddine, 27.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 

Yorum Yazın :Misafir

Yorumda İsminizin Çıkması İçin Üye Girişi Yapmalısınız

Son dönemde yaşananların adı konulmamış bir dünya savaşına işaret ettiğini belirten Siyasal İletişim Uzmanı ve Siyaset Bilimci Ozan Erdem, bu süreçte en merkezi ülkenin Türkiye olduğunu ve kurulan yeni dünya düzeninin belirleyicisi olduğunu söyledi. Siyaset Bilimci- Eğitimci- Yazar Ozan Erdem ile 23 maddeden oluşan, liderlik özellikleri ile donanmış şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı; “Lider Bir Şahsiyetin İnşâsı” adlı, keyifle okuyabileceğiniz son kitabı hakkında röportaj gerçekleştirdik. “Biz, "Rant-yolsuzluk-sömürü” çarkını "ticaret-tarikat-siyaset” sosuna bulandırıp bize yutturmaya çalışanlardan medet ummayız”diyen TKP’nin Manisa Büyükşehir Adayı Çınar, bu ablukayı dağıtacak bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, 31 Mart akşamından ve 1 Nisan sabahından itibaren de yine alanlarda, meydanlarda, fabrikalarda, okullarda örgütlenmeye, güçlenmeye devam edeceklerini söyledi. Menekşe Restaurant’ın Yeni Mahalle’de bulunan şubesini işleten Hüseyin Yıldırım ve ortağı Ömer Bediroğlu, et kebap ürünlerinin yanı sıra farklı olarak verdikleri lahmacun hizmetiyle kısa sürede tercih edilir oldular. ​​​​​​​Türkiye’nin önde gelen siyaset bilimcilerinden Murat Bahadır Akkoyunlu, Türkiye’nin dünyada küresel çeteler karşı verilen mücadelede başı çektiğini ve 2500 yıllık devlet aklıyla hareket ettiğini söyledi.   Bütün bu varsayımlar altında, toplam sanayide istihdam edilecek nitelikli iş gücü ihtiyacının artacağı, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iş gücü yapısının oluşacağı öngörülmektedir. “Bu arka bahçe diye nitelendirdiğimiz federasyon siyaset üretecek, yeni siyasetçiler yetiştirecek-geliştirecek. Yetiştirdiği genç kardeşlerimizi topluma arz ederek siyasi kadrolarda ve bürokrasilerde yer almalarını sağlamak.
1 2 3 4 5 6 7 8
21°
Yarın:22°
Açık
Diğerleri Manisa Belediyesi Manisa Valiliği Celal Bayar Üniversitesi
Diğerleri Basın İlan Kurumu Basın Yayın EGM Anadolu Ajansı
Kurumlarımız Birey Dersanesi Özel Merkez ASML Manisa Manşet Gazetesi
Künye Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Reklam İletişim